Nebra

Kategorie:N: Nebra:

Eintrag vom: 24.08.2009:
Ort: 06638 Karsdorf
Strasse: Straße der Befreiung 1B
Telefon: 03446157011

Eintrag vom: 08.03.2009:
Ort: 06268 Querfurt
Strasse: Roßplatz 2
Telefon: 03477123528

Eintrag vom: 19.06.2009:
Ort: 06647 Bad Bibra
Strasse: Promenade 3
Telefon: 03446520376

Eintrag vom: 24.03.2009:
Ort: 06268 Querfurt
Strasse: Nebraer Tor 5
Telefon: 03477124650

Eintrag vom: 25.05.2009:
Ort: 06642 Memleben
Telefon: 080000024656831

Eintrag vom: 16.10.2009:
Ort: 06642 Reinsdorf
Telefon: 080000024658824

Eintrag vom: 23.02.2009:
Ort: 06642 Altenroda
Telefon: 080000024650228

Eintrag vom: 25.05.2009:
Ort: 06642 Nebra Unstrut
Strasse: Markt 3
Telefon: 03446122405

Eintrag vom: 11.02.2009:
Ort: 06268 Vitzenburg
Strasse: Straße der DSF 19
Telefon: 03446122375

Eintrag vom: 28.02.2009:
Ort: 06636 Laucha an der Unstrut
Strasse: Golzener Str. 1
Telefon: 03446220339