Neukirchen-vluyn

Kategorie:N: Neukirchen-vluyn:

Eintrag vom: 27.06.2009:
Ort: 47506 Neukirchen-Vluyn
Strasse: Bendschenweg 71
Telefon: 028453006

Eintrag vom: 12.08.2009:
Ort: 47506 Neukirchen-Vluyn
Strasse: Andreas-Bräm-Str. 12A
Telefon: 02845944129

Eintrag vom: 28.04.2009:
Ort: 47506 Neukirchen-Vluyn
Strasse: Niederrheinallee 315A
Telefon: 028452584

Eintrag vom: 01.10.2009:
Ort: 47447 Moers
Strasse: Bendmannstr. 7
Telefon: 028418822955

Eintrag vom: 15.07.2009:
Ort: 47447 Moers
Strasse: Asternstr. 5
Telefon: 0284161365

Eintrag vom: 18.04.2009:
Ort: 47506 Neukirchen-Vluyn
Strasse: Niederrheinallee 356
Telefon: 0284594194-0

Eintrag vom: 25.02.2009:
Ort: 47506 Neukirchen-Vluyn
Strasse: Leineweberplatz 5
Telefon: 028457240

Eintrag vom: 25.07.2009:
Ort: 47506 Neukirchen-Vluyn
Strasse: Niederrheinallee 83
Telefon: 028454000

Eintrag vom: 10.09.2009:
Ort: 47506 Neukirchen-Vluyn
Strasse: Hochstr. 5
Telefon: 028453002

Eintrag vom: 04.10.2009:
Ort: 47441 Moers
Strasse: Humboldtstr. 44
Telefon: 0284133097